STRONA GŁÓWNA

Centrum Medyczne DIAGNOZA dzia??a od 2006r. Gabinety lekarskie mieszcz? si? w Krakowie przy ul. Zaczarowane Ko??o 5 i ul. Grenadierów 7 , zosta??y zaprojektowane i wyposa??one  tak, by ich wn????trza by??y przyjazne i komfortowe.

Do wspó??pracy zaprosili??my lekarzy o wysokich kwalifikacjach. Ich wieloletnie do??wiadczenie, umiej????tno?????? tworzenia wi????zi z pacjentem oparta o przyjazn???? atmosfer???? s???? gwarancj???? jako??ci ??wiadczonych us??ug.

Wspó??pracujemy z niemieckim o??rodkiem z Berlina lecz????cym zachowawczo zniekszta??cienia g??ówek niemowl????t metod???? CRANIOFORM.

Serdecznie zapraszamy do naszych gabinetów!

Anna B??a??ewska-Gruszczyk
Marian S??owiaczek

 

terapia kaskowa - leczenie zniekształceń główek niemowląt metodą Cranioform, zabiegi chirurgiczne, BAC, USG piersi, USG pełny zakres, elastografia, kolposkopia, konsultacje specjalistyczne